Oldal kiválasztása
M

töltsd le az ingyenes eBook-ot!

© 2019 | Nagy Laura

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Nagy Laura Antonella egyéni vállalkozó

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Nagy Laura Antonella egyéni vállalkozó (Székhely: 1182 Budapest, Bánffyhunyad u. 6. Nyilvántartási száma: 51710903, Adószáma: 68413268143, Statisztikai számjel: 68413268702223101) által a www.nagylaura.hu internetes oldal által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

2. Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)   évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)   évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)   évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);   évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).   3.

3. Adatkezelő adatai

Név: Nagy Laura Antonella egyéni vállalkozó
Székhely: 1182 Budapest, Bánffyhunyad u. 6
Email cím: laura@nagylaura.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-126680

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére). Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.   Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.   Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.   Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagainkra

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás A kezelt adatok köre: név, e-mail cím Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő  elküldése

Adattovábbítás: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp) részére Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulása. Adatfeldolgozók: The Rocket Science Group, LLC. (székhely: 675 Ponce de Leon Ave, NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap. Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése.

Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás A kezelt adatok köre: név, e-mail cím Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése Adattovábbítás: The Rocket Science Group, LLC. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás Adatfeldolgozók: The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave, NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) Az adatok törlésének határideje: visszavonásig. Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blog cikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése.

5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.  Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében: A rá vonatkozó személyes adatok;  az adatkezelés célja(i); az érintett személyes adatok kategóriái;   azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;    az adatok tárolásának időtartama;    a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;    a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;    a kezelt adatok forrása;    profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;    a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.        A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.      Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.  Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;  az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;    az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;    a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;    a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.        Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:      Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;  a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;    közérdekből;    archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;    jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:      Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;  az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;    az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;        Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:      Az érintett ehhez hozzájárul;  jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;    más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;    közérdek érvényesítéséhez szükséges.

A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:      az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;  az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;    alkalmazását jogszabály engedélyezi;    szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Kapcsolatfelvétel Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

6. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában őrzi. Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok: változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás); illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).  Az adatok védelme kiterjed különösen: a jogosulatlan hozzáférésre; megváltoztatásra; továbbításra; törlésre; nyilvánosságra hozatalra; véletlen sérülésre; véletlen megsemmisülésre; illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra. Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi). Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy: az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá; csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult; az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen. Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz. Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

7. Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt. Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:  az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést; a kérelem egyértelműen megalapozatlan; a kérelem túlzó. A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult: a kérelmet megtagadni; a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni. Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként. Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra. Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha: az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek; az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

Kelt: Budapest, 2018. november 21.