ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és “szállítási” folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

1. Szolgáltató adatai

Név: Nagy Laura Antonella egyéni vállalkozó
Székhely: 1182 Budapest, Bánffyhunyad u. 6
Email cím: laura@nagylaura.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-126680
Adóazonosító: 68413268
Adószám: 68413268-1-43

A forgalmazó alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.
A forgalmazó kisadózó (KATA)

2. Alapvető rendelkezések

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. A jelen Szabályzat 2019. 01. hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
  4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, alanyi adómentesek.

A webáruház a különböző brand és arculati anyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a mindenkori termék letöltési linkjét, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumetumokat vagy egyéni elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor.

5. Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt digitális anyagot, weboldaltervezés, konzultációt a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A forgalmazó a termék technikai kezeléséhez (audió lejátszás, html megnyitás, pdf kezelés, általános számítógép használat és kezelés) nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget. Az anyagok bármilyen számítógépen lejátszhatók, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és van bármilyen alkalmazás, amely képes “mp3″ „mp4” és “pdf” fájlok lejátszására. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

6. Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

7. Kellékszavatosság

A forgalmazott termékek digitális formában vannak (videók, hanganyagok, szöveges dokumentumok). Ha a fájl a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

8. Termékszavatosság

A forgalmazott termékek digitális formában vannak (videók, hanganyagok, szöveges dokumentumok). Ha a fájl a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

9. Panaszkezelés

Írásban az üzemeltetőnél: penzugy [kukac] netjet [pont] hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel,
Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
vagy forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhelyszolgáltató:

Webhely: tarhely.eu
Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Webáruház szoftver megnevezése
Adatfeldolgozás helye (webhely): https://nagylaura.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Webáruház bővítmény neve: Woocommerce

Hírlevélszoftver szolgáltató

Adatfeldolgozás helye (webhely): mailchimp.com
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Cégnév: The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave, NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Számlázó szoftver szolgáltató

KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: Név, Cégnév, Székhely címe, a webáruház szoftver feliratkozáskor még az IP címet, a feliratkozás időpontját, a választott fizetési mód megnevezését rögzíti és azt, hogy az adott digitális terméket a vásárló letöltötte-e. Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott adatokat címet számla kiállítás és termék elküldési céllal kezeljük. A termék kiküldése minden esetben elektronikusan, az érintett e-mail címére történik.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A vásárláskor megadott adatokat az érintet önkéntesen adja meg.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett kérelmére történő vásárlói fiók törléséig.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog

A tiltakozáshoz való jog

A hello [kukac] nagylaura [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: hello [kukac] nagylaura [pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a netjet.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

Kelt: Budapest, 2019. január 1.